Maria bezoekt haar nicht Elisabet

Teksten van de heilige Jozefmaria over het tweede blijde geheim van de rozenkrans.

Geheimen van de Rozenkrans

In die dagen reisde Maria met spoed naar het berg land, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep met luider stemme uit: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is." (Lc 1, 39-45).

TEKSTEN VAN DE HEILIGE JOZEFMARIA:

Jonge vriend, nu heb je zeker al geleerd hoe je verder moet gaan. –Houd Jozef en Maria blij gezelschap... en je zult overleveringen horen van het Huis van David. Je zult horen over Elisabet en Zacharias, je zult ontroerd worden door de intens zuivere liefde van Jozef, en telkens als er gesproken wordt over het Kind dat in Betlehem geboren zal worden, zal je hart sneller gaan kloppen...

Met spoed reizen wij naar het bergland, naar een dorp van de stam Juda (Lc. 1, 39).

We komen daar aan. –Het is het huis waar Johannes de Doper geboren zal worden. –Elisabet bejubelt vol dankbaarheid de Moeder van de Verlosser: Gezegend zijt gij onder alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot! –Waaraan heb ik het te danken dat de Moeder van mijn Heer naar mij toe komt? (Lc. 1, 42–43).

De Doper springt op in de schoot van Elisabet... (Lc. 1, 41). –De nederigheid van Maria uit zich in het Magnificat... –En jij en ik, die hoogmoedig zijn –die hoogmoedig waren– beloven nederig te worden.

De Heilige Rozenkrans, 2e blijde geheim

Gezegend zijt gij omdat ge hebt geloofd, zegt Elisabet tegen Onze Lieve Vrouw. — De vereniging met God, het bovennatuurlijke leven, leidt altijd tot beoefening van de natuurlijke deugden, die voor anderen zo aantrekkelijk zijn: Maria brengt blijdschap in het huis van haar nicht, want ze — brengt — Christus.

De Voor, 566

Richt je blik op de heilige Maagd en overweeg hoe zij de deugd van de trouw beleeft. Als Elisabet haar nodig heeft, zegt het evangelie dat zij naar haar toe gaat cum festinatione, in blijde haast. Trek daar lering uit!

De Voor, 371

Het is de vrede die zegt dat God onze Vader ons bemint, dat wij met Christus verbonden zijn, door Onze Lieve Vrouw beschermd en door de H. Jozef beschut. Dit is het machtige licht dat ons leven verlicht en ons bemoedigt om verder te gaan, temidden van alle moeilijkheden en persoonlijke zwakheden. Ieder christelijk huis moest een huis van vrede zijn, dat boven de alledaagse kleine meningsverschillen uit die diepe en oprechte genegenheid voor elkaar en die blijde rust ademt die slechts uit een echt diep geloof kunnen voortkomen.

Als Christus nu langskomt, 22, 4