H Jozefmaria Dagelijkse teksten

“De anderen het leven aangenaam maken”

Zolang je ervan overtuigd blijft dat anderen altijd in hun leven voor jou klaar moeten staan, zolang je niet het besluit neemt om te gaan dienen - verborgen te blijven en te verdwijnen - zal het contact met je broeders, je collega's en je vrienden voor jou een voortdurende bron zijn van ongenoegen, slechte stemming: van hoogmoed. (De Voor, 712)

Als het je moeite kost om iemand een plezier te doen, een dienst te bewijzen, denk er dan aan dat hij een kind van God is en herinner je dat de Heer ons heeft bevolen elkaar lief te hebben.

En verder: dring iedere dag dieper in dit evangelische voorschrift door! Blijf niet aan de oppervlakte. Trek er de consequenties uit - dat is niet zo moeilijk, en richt je gedrag van ieder ogenblik naar die eisen. (De Voor, 727)

Wat zou het mooi zijn als jij jezelf, iedere dag opnieuw, van harte en onopgemerkt, weet weg te cijferen om de anderen het leven aangenaam te maken. Op deze manier had Christus de mensen lief. (De Smidse, 150)

Als wij Christus in onze ziel laten heersen, worden wij geen heersers maar dienaren van alle mensen. Dienen. Wat houd ik van dat woord! Mijn koning dienen en in Hem alle mensen die door zijn bloed zijn vrijgekocht. Als wij christenen eens echt zouden kunnen dienen! Laten wij ons besluit om te leren hoe te dienen, nu aan de Heer toevertrouwen. Want slechts door te dienen kunnen wij Christus kennen en liefhebben en Hem bekend en bemind maken.

Hoe kunnen wij Hem aan anderen tonen? Door ons voorbeeld. Laat ons van Jezus getuigen door Hem bij al ons doen en laten vrijwillig te dienen, want Hij is de Heer van ons leven. Hij de enige grond van ons bestaan. Als wij eerst met onze daden getuigenis van Hem hebben afgelegd, zullen wij ook in staat zijn om met onze woorden de leer van Christus door te geven. Zo deed Christus het ook zelf: coepit facere et docere (Hand. 1, 1).Eerst heeft Hij onderwezen door zijn werken en pas daarna door zijn goddelijke prediking. (Als Christus nu langs komt, 182)