H Jozefmaria Dagelijkse teksten

“Ik zal alles tot Mij trekken”

Een geheim. - Een publiek geheim: de wereldcrises ontstaan door een tekort aan heiligen. God wenst een handvol van “zijn” mensen in iedere menselijke activiteit. - En dan... pax Christi in regno Christi, de vrede van Christus in het rijk van Christus. (De Weg, 301)

Instaurare omnia in Christo (Ef. 1, 10), dat is het parool van de heilige Paulus aan de Efeziërs. De hele wereld met de geest van Jezus doordringen, Christus in het middelpunt van alle dingen plaatsen. Si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum (Joh. 12, 32): als Ik boven de aarde verheven ben, zal Ik alles tot Mij trekken. Door zijn menswording en zijn leven van arbeid in Nazaret, door zijn prediking en zijn wonderen in de streken van Judea en Galilea, door zijn dood aan het kruis en zijn verrijzenis is Christus het middelpunt van de schepping, de Eerstgeborene en de Heer van alle schepselen.

Onze taak als christen is, deze heerschappij van Christus door onze woorden en werken te verkondigen. De Heer wil de zijnen op alle kruispunten van de aarde hebben. Sommigen roept Hij naar de eenzaamheid, opdat ze verre blijven van de drukte van de wereld en zo voor de andere mensen getuigenis afleggen dat God bestaat. Anderen vertrouwt Hij het priesterambt toe. De meesten wil Hij midden in de wereld en in de aardse dingen hebben. Daarom moeten deze christenen Christus overal uitdragen waar mensen werken: in de fabrieken, het laboratorium en de werkplaats, op het veld, in de drukke straten van de grote stad en op de eenzame bergpaden. (Als Christus nu langs komt, 105)