De heilige Geest daalt neer over de apostelen

“Bid met mij om een nieuw Pinksteren dat de wereld opnieuw in brand zet” (De Voor, 213). Teksten van de heilige Jozefmaria over het derde glorievolle geheim: De H. Geest daalt neer over de apostelen. Bekijk de video waarop hij spreekt over de rozenkrans.

Geheimen van de Rozenkrans

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.

Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal.

Hand. 2, 1-6 TEKSTEN VAN DE H. JOZEFMARIA:

Met de beschrijving van de gebeurtenissen op die Pinksterdag, waarop de Heilige Geest in de gedaante van vurige tongen op de leerlingen van de Heer neerdaalde, laten de Handelingen der Apostelen ons die geweldige machtsontplooiing van God beleven, waardoor de Kerk haar weg begint naar de volkeren. Door die gebeurtenis werd met goddelijke duidelijkheid de zege over dood en zonde geopenbaard, die Christus door zijn gehoorzaamheid, zijn Kruisoffer en zijn Verrijzenis had behaald.

De leerlingen, reeds getuigen van de heerlijkheid van de Verrezene, ontvingen thans de kracht van de Heilige Geest. Hun verstand en hart openden zich voor een nieuw licht. Zij hadden Christus gevolgd en in geloof zijn leer aangenomen; maar ze konden die leer niet altijd helemaal bevatten. De Geest der Waarheid moest nog komen, die hen in de volle waarheid zou binnenvoeren (vgl. Joh. 16, 12-13). Zij wisten dat ze slechts in Jezus de woorden van het eeuwig leven konden vinden. Zij waren ook bereid Hem te volgen en voor Hem hun leven te offeren, maar ze waren zwak en toen het uur der beproeving kwam, waren ze gevlucht en hadden ze Hem alleen gelaten. Op die Pinksterdag was dit alles voorbij: de Heilige Geest, die de Geest van sterkte is, heeft hun standvastigheid, zekerheid en durf geschonken. In de straten en stegen van Jeruzalem hoort men het moedige en meeslepende woord der Apostelen.

Mannen en vrouwen uit vele streken, die in die dagen in Jeruzalem vertoeven, luisteren toe en staan verbaasd. Wij, Parthen en Meden en Elamieten, wij bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, van Pontus en Azië, van Phrygië en Pamphylië, Egypte en de landstreken van Libië in de buurt van Cyrene, wij hier vertoevende Romeinen, wij Joden en Proselieten, Kretenzen en Arabieren: wij allen horen hen in onze eigen taal de grote daden van God verkondigen (Hand. 2, 9-11). De wonderen die voor hun ogen gebeuren, wekken hun belangstelling voor de prediking der Apostelen. Dezelfde Heilige Geest die in de leerlingen van de Heer werkt, treft hun hart en leidt hen tot het geloof.

Lucas deelt mee, dat vele mensen die het getuigenis van Petrus over de Opstanding van Christus gehoord hadden, naderbij kwamen en vroegen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? De Apostel antwoordde: Bekeert u, en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden: dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen (vgl. Hand. 2, 37-41). Op die dag, zo eindigt de H. Schrift, werden ongeveer drieduizend mensen in de Kerk opgenomen.

Als Christus nu langskomt, 127

God wil geen slaven maar kinderen, en respecteert zo onze vrijheid. De verlossing houdt niet op en wij nemen eraan deel. Naar de wil van Christus moeten wij in ons vlees, in ons leven aanvullen wat aan zijn lijden nog ontbreekt, zoals Paulus het ons overduidelijk zegt, namelijk pro Corpore eius, quod est Ecclesia, ten gunste van zijn Lichaam, dat de Kerk is (vgl. Kol. 1, 24).

Het is de moeite waard, ons leven op het spel te zetten en ons helemaal over te geven om zo te beantwoorden aan de liefde en het vertrouwen die God ons geschonken heeft. Het is vooral de moeite waard dat we besluiten ons christelijk geloof serieus te nemen. Als we het Credo bidden, belijden we ons geloof in God, de almachtige Vader, in zijn Zoon Jezus Christus, die gestorven en verrezen is, en in de Heilige Geest, de Heer en Schenker van het leven. Wij belijden dat de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk het Lichaam van Christus is, bezield door de Heilige Geest. Wij belijden vol vreugde de vergiffenis van de zonden en de hoop op het eeuwig leven. Maar: dringen deze waarheden door tot in het hart of blijven ze op de lippen zweven? De goddelijke boodschap van het Pinksterfeest, die zege, vreugde en vrede verkondigt, moet het onwrikbaar fundament van het denken, handelen en heel het leven van ieder christen zijn.

Als Christus nu langskomt, 129

Het wonder van Pinksteren is dat alle wegen een goddelijke wijding hebben ontvangen: het mag nooit worden uitgelegd als het monopolie of de exclusieve waardering van één enkele weg ten nadele van de andere. Pinksteren is een onbegrensde variatie in talen, methoden, manieren om God te ontmoeten: geen opgelegde eenvormigheid.

De Voor, 226

De Heer had gezegd: Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Helper, een andere Trooster geven om voor eeuwig bij u te blijven (Joh. 14, 16). – De leerlingen waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. – Tegelijk verdeelden zich tongen van vuur en zetten zich neer op ieder van hen (Hand. 2, 1–3).

De Apostelen, vervuld van de Heilige Geest, stonden er als dronken bij (Hand. 2, 13).

En Petrus, omringd door de elf, verhief zijn stem en sprak. – Wij, mensen uit wel honderd landen, luisteren naar hem. – Iedereen hoort hem in zijn eigen taal. – jij en ik in de onze. – Hij spreekt tot ons over Jezus Christus, de Heilige Geest en de Vader.

Ze stenigen hem niet en zetten hem ook niet in de gevangenis: drieduizend van degenen die hem gehoord hebben, bekeren zich en laten zich dopen.

Nadat jij en ik de Apostelen hebben geholpen bij het toedienen van het doopsel, loven wij God de Vader, door zijn Zoon Jezus, en voelen wij ons ook dronken van de Heilige Geest.

De Heilige Rozenkrans, 3e glorievolle geheim