Label: Geloof

Er zijn 20 resultaten voor "Geloof"
Een leven van geloof

Een leven van geloof

Wanneer ze hem vragen te leren een groter geloof te hebben, dan nodigt de heilige Jozefmaria hen uit dit aan de hand van het evangelie te ontdekken

Vorming: een voortdurende taak

Vorming: een voortdurende taak

Het is hard nodig de leer van Christus te verbreiden. Zorg voor een grondige religieuze vorming en voor duidelijke ideeën, zodat je de volheid van de christelijke boodschap aan anderen kunt doorgeven.

Ongelovige Tomas

“Dit is Mijn Lichaam” en Jezus offerde Zich, Zich verbergend onder de gedaante van brood - Nu is Hij daar, met zijn Vlees en Bloed, zijn Ziel en zijn Godheid, juist zoals op de dag dat Tomas zijn vingers in zijn glorierijke wonden legde.

Eerste glorievolle geheim

Eerste glorievolle geheim

Jezus verrijst uit de doden
Maar op de eerste dag van de week gingen ze ’s morgens heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf.

Het wonder van het geloof


De gewone voorzienigheid is al een voortdurend wonder, maar... als het nodig is, zal Hij buitengewone middelen aanwenden. De Smidse, 658

Bartimeüs

Bartimeüs

Nu kwamen ze in Jericho. Maar toen Jezus vergezeld van zijn leerlingen en een flinke menigte weer uit Jericho wegtrok, zat een blinde bedelaar, Bartimeüs, de zoon van Timeüs, langs de weg. Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te roepen: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’

De nederdaling van de Heilige Geest

De nederdaling van de Heilige Geest

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.

“Laten wij niet proberen aan Zijn wil te ontkomen”

Dit is de sleutel van de deur, die toegang geeft tot het Rijk der Hemelen: Qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis est, ipse intrabit in regnum coelorum. Wie de wil van mijn Vader doet..., die zal binnengaan! (De Weg, 754)

“Het verborgen wonder van het innerlijk leven”

Tot nu toe had je de boodschap die wij, christenen, aan de andere mensen brengen nog niet begrepen: het verborgen wonder van het innerlijk leven. Wat hou je hen nú een nieuwe wereld voor! (De Voor, 654)

“Als Hij bij ons is, behoeven we niets te vrezen”

De roep van de Heer - de roeping - klinkt altijd zo: “als iemand Mijn leerling wil zijn, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen”. Ja: roeping vraagt onthechting, offer. Maar wat geeft het offer een geluk - gaudium cum pace, vreugde en vrede - als de onthechting volkomen is! (De Voor, 8)

“De Heer heeft onze weg gekruist”

De overgave is de eerste stap van een leven van opoffering, vreugde, liefde en vereniging met God. - En zo wordt het hele leven doordrongen van een gezegende dwaasheid, die het geluk daar doet vinden waar de menselijke logica niets anders kan zien dan negatie, lijden en verdriet. (De Voor, 2)